Paskelbta  Sau 17, 2020

2020 METŲ ŠIAULIŲ RAJONO ĮŽYMIŲ DATŲ KALENDORIUS

SAUSIS

1 d. − Naujieji metai. Lietuvos vėliavos diena
13 d. − Laisvės gynėjų diena.

1920 m. sausio 1 d.
Lydeikių k., Meškuičių valsčiuje, Šiaulių apskr. gimė Prudencija BIČKIENĖ-NAVICKAITĖ, JAV operos dainininkė. Mirė 1993 08 28 Čikagos Palas Hills priemiestyje (JAV).
Veidas. — 1993, Nr. 42, p. 28.
1860 m. sausio 7d.
Pašvinėje (Šiaulių r.) gimė Jonas SPUDULIS, kalbininkas. Rinko medžiagą lietuvių kalbos žodynui. Už Kurtuvėnų šnektos aprašą buvo apdovanotas Rusijos geografų draugijos aukso medaliu.
Pradinį mokslą išėjo namuose. 1881 baigė Šiaulių gimnaziją. J. Spudulis labai mėgo kalbas ir ypatingai domėjosi savo gimtąja kalba, kurią dar gimnazijoje būdamas pradėjo savarankiškai mokytis. Maskvos universitete studijavo mediciną. Čia susidraugavo su Jonu Šliūpu ir mėgino įsteigti filologijos draugiją, tačiau caro valdžia neleido.Bandė gauti leidimą spausdinti Vilniuje savaitraštį Mūsų amžius, 1882 buvo paruošę net „Ūkininko kalendorių“, tačiau ir to negalėjo išspausdinti. Vasaros atostogų metu važinėdavo po kaimus ir mokė istorijos, tyrinėjo ir aprašė gimtąją Kurtuvėnų tarmę. 1885 baigė Peterburgo karo medicinos akademiją. Būdamas Peterburge, įstojo į lietuvių studentų būrelį. 1885 išleido hektografuotą laikraštėlį „Žinių nešėjas“ (išėjo 10 numerių). Dirbo gydytoju Taškente, Samarkande, Šiauliuose, Sankt Peterburge, Tauragėje. 1893 Sankt Peterburge apgynė medicinos daktaro disertaciją. Lietuvių kalbos klausimus svarstė studentų būreliuose, susirašinėjo su Kauno klierikais.
Prisidėjo prie Antano Juškos žodyno leidimo. Pats rinko duomenis lietuvių kalbos žodynui. Už Kurtuvėnų šnektos aprašą buvo apdovanotas Rusijos geografų draugijos specialiu medaliu.
Tyrė lietuvių asmenvardžius. Adomas Jakštas-Aleksandras Dambrauskas 1900 žurnale „Žinyčia“ paskelbė straipsnį – J. Spudulio laišką apie lietuviškas pavardes, vietovardžius.
Išleido pirmąjį aritmetikos uždavinyną lietuvių kalba (su Povilu Matulioniu, 1885). Buvo „Aušros“ (1883–1885), „Varpo“ (1896), „Žinyčios“ (1900) bendradarbis. Mirė 1920 m. liepos 6 d. Tauragėje.
Lietuviško žodžio puoselėtojai: Jonas Spudulis //Lietuvių tautos – lietuvių kalbos likimas. – Vilnius, 2004, D. 1, p. 125.
1770 m. sausio 12 d.
Joniškyje nužudytas Martinjonas RADVILA, vienas Šiaulių ekonomijos 1769 m. valstiečių sukilimo dalyvių. Gimė 1724 m.
Voruta.— 1996, saus. 1–12, p.  4–5.
1880 m. sausio 13 (1) d.
Žadžiūnuose
(Šiaulių r.) gimė Jonas KRIKŠČIŪNAS-JOVARAS, poetas. Daraktoriavo, platino draudžiamą lietuvišką spaudą. Išleido poezijos rinkinius „Žibutė“ (1906), „Jausmų kibirkštėlės“ (1908), „Pirmieji žiedai“ (1909), „Eilės ir dainos“ (1947) ir kt. 1980 m. „Vagos“ leidykloje išleista Jovaro poezijos rinktinė „Pavasario rytas“. Mirė 1967 01 21 Šiauliuose.
Vanagas V. Lietuvių rašytojų sąvadas. – Vilnius, 1996, p. 151; Prėskienis B. Jovaras. – Šiauliai, 1995.–335 p.
1930 m. sausio 17 d.
Zatišuose (Šiaulių r.) gimė Vytenis RIMKUS, menotyrininkas, poetas, profesorius habilituotas daktaras. Lietuvos kultūros, mokslo ir visuomenės veikėjas, Stasio Šalkauskio ir Jono Basanavičiaus premijų laureatas, Šiaulių miesto ir Šiaulių rajono Garbės pilietis. Su tėvais 1949 m. ištremtas į Sibirą, ten nuteistas. Kalėjo Irkutsko ir Kemerovo lageriuose. Baigė Leningrado (Peterburgo) Repino dailės institutą. Dėstė Šiaulių pedagoginiame institute (dabar Šiaulių universitetas). Išleido eilėraščių rinkinį „Jaunystės meilė ir kova(1993), atsiminimų knygą „Epochų sandūros: mano takai takeliai“ (2007), paskelbė dalėtyros leidinių ir straipsnių.
Vanagas V. Lietuvių rašytojų sąvadas.  — Vilnius, 1996, p. 400; Valstybės žinios. – 2003, Nr. 107, p. 103; Rimkus V. Epochų sandūros: mano takai takeliai. – Šiauliai, 2007.–348 p.: iliustr.
1940 m. sausio 21 d.
Šiauliuose gimė Miglutė GERDAITYTĖ, Nepriklausomybės akto signatarė (1990 m.), buvo Meškuičių palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės vyr. gydytoja.
Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba. – Vilnius, 1992, p. 52–53.
1950 m. sausio 23 d.
Keturvalakiuose, Vilkaviškio r. gimė Nijolė MILIAUSKAITĖ, poetė. Už eilėraščių rinkinį „Uršulės S. portretas“ (1985) paskirta Z. Gėlės-Gaidamavičiaus literatūrinė premija. Mirė 2002 03 25 Druskininkuose.
…Virš Naisių vieversys nepaliauja plasnoti…— Klaipėda, 2006, p. 30.
1895 m. sausio 30 d.
Svistapolyje
(Šiaulių r.) gimė Jonas KUMPIS, architektas. Mirė 1960 07 14 Vilniuje.
T L E. – V., 1986. – T. 2, p. 431.

Kategorijos Kraštotyra
Pasidalinti įrašu
  • 6,389
EDUKACINIAI UŽSIĖMIMAI „SMĖLIO IR SPALVŲ TERAPIJA“  VARPUTĖNŲ BIBLIOTEKOJE
ŽADŽIŪNŲ BIBLIOTEKOJE SVEČIAVOSI  DARŽELINUKAI

Nėra komentarų