Žymūs Žmonės

ŠIAULIŲ RAJONO ŽYMŪS ŽMONĖS

Šiaulių kraštas turtingas žymiais žmonėmis – rašytojais, poetais, spaudos platintojais ir knygnešiais, tautodailės meistrais. Šiaulių rajone gimė, gyveno ir kūrė bei dabar kuria nemažai iškilių asmenybių: pirmųjų lietuviškų kalendorių sudarytojas Laurynas Ivinskis, aušrininkas Jonas Šliūpas, poetai Zigmas Gėlė-Gaidamavičius, Vacys Reimeris, Vytautas Kirkutis, dramaturgai Juozas Grušas, Augustinas Gricius, rašytojai Vidmantė Jasukaitytė, Kazys Almenas ir daugelis kitų.

RAŠYTOJAI, POETAI, LITERATAI

Abakas, Antanas
Ališanka, Eugenijus
Almenas, Kazys Kęstutis
Anglickaitė-Šleževičienė, Jolanta
Anglickis, Stasys
Atkočaitis,Vincas
Bagdonavičius,Vacys
Bakanas, Henrikas
Balbierius, Alis
Balčiūnas, Petras
Baldžius(Baldauskas), Juozas

Baranauskas, Augustinas
Bielskytė. Dalia
Biliūnas, Jonas
Bitinaitė, Irena
Bortkevičius, Antanas
Bozytė Dalia
Braziulis Alfonsas
Braziūnas Vladas
Brikas Algimantas
Budzinskas, Antanas
Burbaitė Lina
Būtautas Arvydas
Butkytė Jurgita
Butkienė-Čekonytė Vladė
Butkutė Ilzė
Cinauskas Vytautas
Dabrišius Gintautas
Dainys Augustinas
Daujotytė Nijolė
Daunys Stasys
Dembskis Vladislovas
Dilpša Jonas
Dubickaitė Dalia
Dzenuškaitė Stasė
Gegeckas Pranas
Gėlė (Gaidamavičius) Zigmas
Gintalas Petras P.
Grajauskas Gintaras
Gricius Augustinas
Grušas Juozas
Ivinskis Laurynas
Janauskas Zigmas
Janavičius Vytautas Steponas
Janulaitis Augustinas
Janulis Anastazas
Jasukaitytė Vidmantė
Jazukevičiūtė Dalia
Jonynas Antanas A.
Jovaras ( Krikščiūnas Jonas)
Jurgelevičienė Marija
Katiliškis Marius (Albinas Vaitkus)
Kiela Bronius
Kirkutis Vytautas
Kmita Rimantas
Latakas Gvidas
Lechavičius, Jonas
Lideikis Juozapas
Lipskis Stasys
Lipštas Pranas
Marcinkevičius Vidas
Marcinkevičiūtė Tautvyda
Marčėnas Aidas
Matulionis Povilas
Mejerytė Barbora
Merkelis Aleksandras
Miliauskaitė Nijolė
Mingilas Balys
Molytė-Lukauskienė Daiva
Nastaravičius Mindaugas
Pabrėža Jurgis Ambraziejus
Pakalniškis Kazimieras
Parulskis Sigitas
Pečkauskaitė Marija-Šatrijos Ragana
Petrošius Donatas
Puzinas Borisas
Radavičiūtė Renata
Reimeris Vacys
Riškus Jonas
Rupka , Jurgis
Ruzgis, Juozas
Skripkauskas Antanas
Slančiauskas Matas
Stankus Vytautas
Stašelis Jonas
Strakšys Adolfas
Šlepikas Alvydas
Šliogeris Vincentas
Šliūpas Jonas
Šurevičius Vincentas
Tamošaitis Rolandas

Telksnys Vladislovas
Tomonis Mindaugas
Tumas-Vaižgantas Juozas
Ugianskis Andrius Matas
Ugianskis Jonas
Ulčinaitė Eugenija
Usinavičius Jurgis
Valsiūnienė Valerija
Vanagas Rimantas
Višinskis Povilas
Žibikienė Genovaitė

KALBININKAI

Ambraška Jurgis

Ermanytė Irena

Jonaitytė Aldona

Spudulis Jonas

Vitkauskas Vytautas
Žibikienė Genovaitė

SPAUDOS DARBUOTOJAI, LEIDĖJAI

Boreišienė Birutė Ona
Butkus Stasys
Dryža Kazys
Lukoševičius Jonas

KNYGNEŠIAI, SPAUDOS PLATINTOJAI

Baranauskas Augustinas
Bortkevičius Antanas
Elinskas Vincas
Galminas Feliksas
Gendvila Aloyzas
Ivinskis Laurynas
Janulaitis Augustinas
Janulaitis Juozas
Janulaitytė-Biliūnienė-Matjošaitienė Julija
Krikščiūnas-Jovaras Jonas
Laurinavičiūtė Karolina
Lideikis Juozas
Normantas Ignas
Pečiulis Viktoras
Petravičius Feliksas
Rupšys Stanislovas
Sankūnaitė Elena
Slančiauskas Matas
Šiušis Balys
Šliūpas Rokas
Tumas-Vaižgantas Juozas
Vasiliauskas Pranciškus
Velička Pranas
Vičas Dominykas
Višinskis Povilas
Vizbaras Jonas

MENININKAI, SPORTININKAI

Andrulis Domas
Bičkienė-Jokūbauskienė-Navickaitė Prudencija
Briedis Jokūbas
Fledžinskas Jurgis
Gabrėnas Antanas
Gontytė Genovaitė
Jacėnaitė Genovaitė
Jasaitytė Justina
Juozapaitis Jurgis
Juozapaitis Vytautas
Kymantaitė Kazimiera
Krištopaitis Antanas
Kulakauskas Vytautas
Kumpis (Kumpikevičius) Jonas
Lukošaitis Vitalijus
Lukošius Balys
Pinskus Jonas
Račas Mykolas
Ramunis Simonas
Rimavičius Antanas
Rimkus Vytenis
Rimkus Jaroslavas
Stogis Povilas
Tyčina Anatolis
Vaigauskaitė Danutė
Velbasis Simas
Visockis Antanas
Zmaila Albertas
Žiūronas Juozas

TAUTODAILININKAI

Damkus Vladas
Gendvilas Kostas
Kalinas Valerijonas
Kelmelienė Laima
Mataitienė Regina
Paulauskas Jonas
Radeckas Bronius
Stankus Aleksandras
Sobutienė Zita
Šliūpienė Apolonija
Šufinskienė Virginija
Tamošaitis Vaclovas
Turauskas Adolfas
Vaišvila Zigmas
Vilimas Stasys

VALSTYBĖS IR VISUOMENĖS VEIKĖJAI

Alseikienė-Janulaitytė Veronika
Avižonis Petras
Biliūnas Jonas
Čepulis Jonas
Dambrauskas Vaclovas
Diubua de Monpere Frederikas
Fledžinskas Jonas
Janulaitis Augustinas
Janulaitytė-Biliūnienė-Matjošaitienė Julija
Jasukaitytė Vidmantė
Juras Mykolas Pranciškus
Karbauskis Česlovas Vytautas
Karpis Mauricijus Pranciškus
Kšivickis Liudvikas
Kiriliauskas Jonas
Matjošaitis-Esmaitis Stasys
Matulionis Povilas
Mejerytė (Mejeraitė) Barbora
Murka Jonas
Ostrauskas Vytautas
Ozolas Romualdas
Paškūnaitė Leokadija
Penkauskas Pranas
Poškienė Regina
Raštikis Stasys
Šliūpas Rokas
Šliūpas Stanislovas
Taškūnas Vladas
Trečiokas Antanas
Vaitkus Feliksas
Vireliūnas Antanas
Višinskis Povilas
Žemaitis Juozas
Každailevičiūtė- Zailskienė Ona

DABARTINIAI POLITIKOS VEIKĖJAI

Baškienė Rima
Bezaras Antanas
Gaubas Algimantas
Gerdaitytė Miglutė
Girnius Vincas
Jakutis Raimundas
Jonuška Alfredas
Karbauskis Ramūnas

 KOVOTOJAI UŽ LIETUVOS LAISVĘ

Braziulis Alfonsas Vytautas
Butkus Stasys
Janulis Anastazas
Janulaitis Pranciškus
Jurevičius Mečislovas
Kabaila Pranas
Kiela Bronius
Koviera (Kovėra) Jonas
Lipštas Pranas
Laucius (Laucevičius) Kazys
Mocius Algirdas
Motuzas Antanas
Motuzas Stasys
Petryla Pranas
Požėla Vladas
Skripkauskas Antanas
Skėrys Leonardas
Stanelytė Jadvyga
Stumbrienė Birutė
Šalkauskas Konstantinas (Kostas)
Šliauteris (Šliautaris) Aleksas
Telksnys Vladislovas
Trečiokas Antanas
Tomonis Mindaugas
Zauka Tomas Algirdas

 

 

 

 

Puslapiai: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10