Paskelbta  Gru 27, 2017

ŠIAULIŲ RAJONO 2018 METŲ KALENDORIUS

GEGUŽĖ

1 d. – Tarptautinė darbo diena.
6 d. –Motinos diena.
7 d. – Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena.
18 d.– Tarptautinė muziejų diena.
18 d.– Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės diena.

***
1928 m. gegužės 4 d.

Juknuose (Šakynos seniūnija) gimė Aldona JONAITYTĖ, Lietuvos  kalbininkė, humanitarinių mokslų daktarė (1962). 1953 m. baigė Vilniaus universitetą; 1953–1956 m. šio universiteto aspirantė. 1957–1984 m. dirbo Lietuvių kalbos ir literatūros institute. Disertacijoje aprašė gimtąją Šakynos tarmę, tyrimų duomenis paskelbė atskirais straipsniais. Chrestomatijos „Lietuvių kalbos tarmės“ (1970) viena sudarytojų, “Lietuvių kalbos atlaso“ (1–3, 1977–1991 m.) viena autorių ir redaktorių ir redaktorių; už jį su kitais 1994 m. paskirta Lietuvos Respublikos mokslo premija. Parašė straipsnių arealinės kalbotyros, tarmių niveliacijos ir kitais dialektologijos klausimais. Į lietuvių kalbą išvertė latvių, rusų, gudų grožinės literatūros kūrinių.
Lietuvių kalbos enciklopedija. – Vilnius, 2008, p.241.
1958 m. gegužės 15 d.
Šiauliuose mirė Pranas KABAILA, Lietuvos karinis ir politinis veikėjas, pedagogas. Mokėsi Padubysio mokykloje. 1908 m. Ventspilyje išlaikė pradinių mokyklų mokytojo egzaminus, 1910–1914 m. mokytojavo Tryškių pradžios mokykloje. 1914 m. mobilizuotas į Rusijos kariuomenę, tarnavo karo ligoninėje, sanitariniame traukinyje. 1916 m. baigęs Čiugujevo karo mokyklą, tarnavo įvairiuose daliniuose. 1918 m. grįžęs į Lietuvą mokytojavo Užvenčio pradžios mokykloje. 1919 m. mobilizuotas į Lietuvos  kariuomenę, 1919–1920 m. dalyvavo nepriklausomybės kovose su Raudonąja armija, bermontininkais, Lenkijos kariuomenės junginiais. 1924 m. baigė Aukštuosius karininkų kursus, tarnavo pėstininkų daliniuose. 1930–1940 m. Kariuomenės intendantūros dirbtuvių viršininkas. 1933 m. gavo pulkininko laipsnį. Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą, iš kariuomenės atleistas. 1941–1958 m. (su pertrauka) dirbo Smilgių, Pavandenės, Biržuvėnų, Buožėnų (Telšių r.) pradinių mokyklų vedėju, mokytoju. Apdovanotas Vyčio kryžiaus 5-ojo  laipsnio (1919), Gedimino 3-ojo laipsnio (1936) ordinais, Nepriklausomybės (1928) ir Latvijos išsivadavimo karo 10-mečio (1929) medaliais. Gimė 1890 08 24 Knašiuose, Šiaulių r.
Kavaliauskas, Vilius. Lietuvos karžygiai = Lithuanian war heroes : Vyties Kryžiaus kavalieriai (1918-1940) / Vilius Kavaliauskas. – Vilnius: Daigai [etc.], 2011–T. 3, p. 45–48.
Lietuvos kariuomenės karininkai, 1918-1953. – Vilnius : Lietuvos nacionalinis muziejus, 2004. – T. 4, p. 126.
5 pėstininkų Mindaugo pulko karininkas Pranas Kabaila [interaktyvus] [žiūrėta 2017 m. rugsėjo 14 d.]. Internetinė prieiga: http://www.penki.lt/5-pestininku-Mindaugo-pulko-karininkas-PRANAS-KABAILA–Nr17.media?id=49718
1883 m. gegužės 18 d.
Malavėnuose gimė Veronika JANULAITYTĖALSEIKIENĖ, (1883 05 18 Malavėnuose, Šiaulių r. – 1971 09 26 Kaune), gydytoja oftalmologė, visuomenės veikėja. Mokėsi Šiaulių gimnazijoje, iš kurios už lietuviškos spaudos laikymą ir pogrindinę nacionalistinę veiklą buvo pašalinta. 1902 m. baigė Mintaujos (dabar Jelgavos) gimnaziją, studijavo mediciną Berne, Vienoje, Berlyne. 1908 m. baigė Berlyno universitetą. 1915–1918 m. gydytojavo Minske. Ten su vyru Danieliumi Alseika ir Antanu Krutuliu įkūrė Lietuvių sanitarinės pagalbos draugiją. 1918 m. Vilniuje įsteigė polikliniką, ilgainiui virtusią pirmąja miesto lietuvių ligonine, kurioje iki 1931 m. dirbo Akių ligų skyriaus vedėja. Vilniuje įsteigė mergaičių amatų mokyklą, kartu su kitais – „Kultūros“ draugiją. 1931 m. grįžo į Lietuvą, gydytojavo Kaune.
Alseikos: (Meilės Lukšienės 100-osios gimimo metinės) [žiūrėta 2017 m. rugsėjo 14 d.]. Internetinė prieiga: http://www.mab.lt/M.Luksiene/alseikos.html
Visuotinė lietuvių enciklopedija. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2001.–T. 1, p. 389.

1928 m. gegužės 24 d.
Aleniškyje, Šiaulių r.  gimė BIRUTĖ BOREIŠIENĖ, žurnalistė,  pedagogė. 1947–1950 m. mokytojavo Kuršėnuose.
MLTE. – Vilnius, 1966. –T. 1, p. 253.

Kategorijos Kraštotyra
Pasidalinti įrašu
  • 26,653
BAZILIONUOSE – LITERATŪRINIS MUZIKINIS VAKARAS „BUVO VISKO“
SAUSIO MĖNESIO RENGINIAI (2018 M.)

Nėra komentarų