Paskelbta  Gru 10, 2018

„MUS VEŽĖ BELANGIAIS TRAUKINIAIS“. KURŠĖNŲ KRAŠTO TREMTINIŲ ATSIMINIMAI

Mus vežė belangiais traukiniais : Kuršėnų krašto tremtinių atsiminimai / [sudarytojai Giedrė Čepaitienė, Janina Banienė, Remigijus Čepas]. – Vilnius : Trys žvaigždutės, 2018 (Vilnius : Spauda). – 289, [3] p. : iliustr., faks., portr. ; 21 cm. – Tiražas 500 egz.. – ISBN 978-609-431-102-4

Knygoje spausdinami Kuršėnų krašto tremtinių atsiminimai. Knygą sudaro du skyriai: „Miško brolių ir seserų pasakojimai“ ir „Tremties metai“. Devyni pasakojimai susiję su pokario kova, prisimenamos tos kovos sąlygos, partizanų žūčių istorijos. Antrosios dalies pasakotojai trėmimo metu dažniausiai patys buvo vaikai, skaudų likimą išgyvenę kartu su tėvais (dažniausiai – tik motinomis), neretai toli nuo Lietuvos netekę artimiausių žmonių.

Knygoje esantys tekstai neretai parodo ne tik sunkias tremties sąlygas, bet ir žmonių dvasios stiprybę, gebėjimą ne tik išgyventi, bet lavintis, kurti, išlaikyti pagarbą žmogui, meilę Tėvynei net ir sunkiausiomis sąlygomis.

Knygos išleidimo idėja gimė iš bendravimo su Kuršėnų krašto tremtiniais. Pats įvardijimas „Kuršėnų krašto žmonės“ yra daugiaprasmis. Jis apima ir tuos žmones, kurie gimė, augo ir savo senatvės dienas leidžia Kuršėnuose ar jų apylinkėse, t. y. tikruosius kuršėniškius. Bet drauge Kuršėnų žmonėmis tapo ir tie, kurie buvo ištremti iš įvairių Lietuvos vietų, bet po tremties įsikūrė Kuršėnų žemėje. Tremties žmonių išgyvenimai paskatino rūpintis, kad jų prisiminimai nedingtų užmarštyje, kad apie šį skaudų tautos istorijos tarpsnį iš pirmųjų lūpų išgirstų jaunimas. Rinkti jų prisiminimus pradėta apie 2000 metus. Daug jų užrašė Pavenčių, Daugėlių, Šakynos mokyklų mokiniai ir mokytojai, ne vieną atsiminimų fragmentą užrašė patys tremtiniai ar jų giminaičiai, vienas kitas pasakojimas buvo skelbtas vietos spaudoje ir pasirodė esąs vertas publikuoti knygoje.

Knygos sudarytojams pasirodė prasminga greta pasakojimų apie pasipriešinimo judėjimą, kilusį II pasaulinio karo metais ir ypač sustiprėjusį po antrosios sovietų okupacijos, prisiminimų apie išgyvenimus tremtyje įdėti ir kitus autentiškus tekstus: Iš Lietuvos rašytą mamos laišką dukrai į Sibirą, partizanų Dainų tekstus, pačių tremtinių sukurtus poezijos posmus.

Leidinyje gausu nuotraukų. Didžiąją jų dalį sudaro tremtinių gyvenimo atspindžiai, jų išsaugoti dokumentai. Išskirtinė vieta tenka ypač svarbiems tremtinių daiktams, primenantiems tokį skaudų  jų gyvenimo tarpsnį. Vieni tų daiktų lydėjo tremtinius iš Lietuvos į tremtį ir drauge grįžo namo, kiti buvo sukurti tremtyje, bet visi jie užima itin svarbią vietą jų savininkų širdyse. Dalis nuotraukų atspindi jau atkurtos nepriklausomos Lietuvos gyvenimą – tremtinių organizacijos veiklą, atstatytus ar pastatytus paminklus, žuvusiems už Lietuvos laisvę, įvairias šventes, apdovanojimus, reabilitacijos dokumentus ir pan.

Knygos sudarytojai viliasi, kad knyga bus skaitoma visų, kurie neabejingi mūsų tautos istorijai. Sudarytojų nuomone, knygoje pateikiama medžiaga kūrybiškai galės pasinaudoti ir mokytojai, ja pasiremti būtų galima per istorijos, lietuvių kalbos, dailės ar gamtos dalykų pamokas.

(Parengta pagal:„Mus vežė belangiais traukiniais“, „Įžangos žodis“, p. 7-8.)

ZIGMO RIPINSKIO NUOTRAUKA iš: http://www.skrastas.lt/?data=2018-06-16&rub=1065924810&id=1529068773

Knygos sudarytojai —
Pa­ven­čių mo­kyk­los dau­gia­funk­cio cent­ro ti­ky­bos mo­ky­to­jas
Re­mi­gi­jus
Če­pas,
di­rek­to­rė
Ja­ni­na
Ba­nie­nė
ir pro­fe­so­rė
Gied­rė
Če­pai­tie­nė
.

KNYGOS  TURINYS

 

 

Kategorijos Naujos Knygos
Pasidalinti įrašu
  • 1,350
NAUJI PROJEKTAI, KEIČIANTYS POŽIŪRĮ Į BIBLIOTEKĄ
PASKAITA APIE SVEIKATĄ VOVERIŠKIŲ BIBLIOTEKOJE

Nėra komentarų