Paskelbta  Geg 05, 2020

MEŠKUIČIŲ BIBLIOTEKA SIŪLO PYRAGŲ RECEPTUS

MAMOS PYRAGO RECEPTAS

Mielos Mamos, Močiutės, Tetulytės ir vaišingosios Kaimynės, nesvarbu, kad Motinos diena praėjo, –gardžiam pyragui iškepti laiko visada galima rasti… Juo labiau, kad ir labai pasiilgę vaikai, anūkai ir kiti giminaičiai, atšilus orams ir pasibaigus įtemptam karantino laikotarpiui, atskubės vasaroti. Ir kaip tada be skanumynų? Kaipgi be pyrago? Siūlome išbandyti populiariausius bei pasidalinti savo MAMOS PYRAGO RECEPTU. Ar žinojote, kad Gegužės 6-oji  – diena be dietų, tegul ji netampa diena be pyrago!

Grei­tas obuo­lių py­ra­gas                                                                                                                                   Rei­kės: 400 gra­mų su­tirš­tin­to sal­din­to pie­no, 5 rūgš­tes­nių obuo­lių, 200 gra­mų mil­tų, 3 kiauši­nių, 100 gra­mų svies­to, 2 šaukš­te­lių va­ni­li­nio cuk­raus, 1,5 šaukš­te­lio ke­pi­mo mil­te­lių. Kam­ba­rio temperatū­ros svies­tą elekt­ri­niu pla­kik­liu ge­rai iš­su­ka­me su su­tirš­tin­tu pie­nu ir vani­li­niu cuk­ru­mi iki pu­rios vien­ti­sos ma­sės. Įp­la­ka­me kiau­ši­nius. Į pla­ki­nį šaukš­tu pa­ma­žu įmai­šo­me per­si­jo­tus mil­tus, sumaišytus su ke­pi­mo mil­te­liais. Teš­la tu­ri išei­ti maž­daug grieti­nės tirš­tu­mo. Nu­lu­pa­me obuo­lius ir supjausto­me plo­no­mis rie­ke­lė­mis, at­sar­giai sumai­šo­me su teš­la. Pi­la­me teš­lą į svies­tu pa­te­pą ar­ba kepi­mo po­pie­riu­mi iš­klo­tą kepimo formą, ant vir­šaus dar ga­li­me iš­dė­lio­ti ke­le­tą obuo­lių skil­te­lių. Ke­pa­me iki 180 laips­nių įkaitin­to­je or­kai­tė­je apie 40 mi­nu­čių (kol į py­ra­gą įbes­tas me­di­nis pagaliukas iš­trau­kus bus šva­rus). Iš­ke­pu­sį ir šiek tiek at­vė­su­sį py­ra­gą ga­li­me api­bars­ty­ti cuk­raus pudra. Skanaus!

Pi­cos py­ra­gas                                                                                                                                                     Pi­cos pa­dui rei­kės: pu­sės pa­ke­lio švie­žių mie­lių, 6 šaukš­te­lių cuk­raus, 1 šaukš­te­lio druskos, 1 lit­ro drung­no van­dens (pi­ca bus pu­res­nė), 1 stik­li­nės pie­no, pu­sės stik­li­nės aliejaus (aly­vuo­gių skaniausias), mil­tų ga­li rei­kė­ti apie 1 ki­log­ra­mą. Pi­cos kraš­tams ap­tep­ti: ke­lių čes­na­ko skil­te­lių, ketvirtadalio stik­li­nės aly­vuo­gių alie­jaus. Pi­cos prie­dams: tar­kuo­to sū­rio, svo­gū­nų, mėgs­ta­mos mėsos, pomi­do­rų ir ki­tų prie­dų – imp­ro­vi­zuo­ki­te pa­gal sa­vo sko­nį. Pir­miau­sia rei­kia su­trin­ti mie­les su cuk­ru­mi, įber­ti drus­ką, po to su­pil­ti van­de­nį ir pieną, alie­jų. Vis­ką ge­rai iš­mai­šy­ti. Po tru­pu­tį pil­ti mil­tus (ge­riau­sia vie­na ran­ka pil­ti mil­tus, ki­ta leng­vai mai­šy­ti teš­lą). Teš­la tu­ri bū­ti leng­vai min­ko­ma, ne­lip­ti prie ran­kų. Svarbu nepadau­gin­ti mil­tų, ta­da teš­la tam­pa per daug kie­ta. Pa­ruoš­tą teš­lą rei­kia už­deng­ti au­dek­lu (ga­li­ma ir rankš­luos­čiu) ir pa­dė­ti šil­tai va­lan­dai ar dviem. Kai teš­la iš­ky­la, lai­kas ją ties­ti į ke­pi­mo skar­dą. Ne­nau­do­ju nie­ko teš­lai iš­tam­py­ti, vis­ką da­rau ran­ko­mis. Ke­pi­mo skar­dą ištep­ti sviestu, pa­bars­ty­ti džiū­vė­sė­liais. Taip pa­das taps ru­das ir ne­pri­pils prie skar­dos. Į ją de­du pra­tam­py­tą teš­lą, skar­do­je iš­tam­pau iki pat kraš­tų. Jei atro­do, kad teš­los yra per daug, at­skir­ki­te ir kep­ki­te dar vie­ną picą ar ban­de­les. Jei ne­no­ri­te, kad lik­tų nesuval­gy­ti picos kraš­tai, prieš ke­pi­mą į juos įvy­nio­ki­te sū­rio. Pa­ruoš­tą pa­dą ga­li­te trum­pai ap­kep­ti orkai­tė­je ir tik ta­da dė­ti prie­dus. Pa­ban­dy­ki­te ant pa­do pir­miau­sia dė­ti su­tar­kuo­tą sū­rį, ta­da su­pjaus­ty­tus svo­gū­nus (raudonie­ji la­bai ge­rai at­ro­do ir yra švelnes­nio sko­nio), mė­są pa­gal sko­nį, po­mi­do­rus ir t.t. Ir vėl skar­dą į orkai­tę. Kep­ki­te apie 15 minučių. Ga­li­te tik­rin­ti, ar picos pa­das iš­ke­pė, dan­tų krapš­tu­ku ar pan. Prieš ištraukda­mi pi­cą, jos kraštus dar aptepkite smul­kiai pjaus­ty­tų čes­na­kų ir aly­vuo­gių alie­jaus mi­ši­niu. Dar trum­pai pakepkite. Kraš­tai tu­ri pa­ru­duo­ti. Ska­naus!

Ska­nu­sis varš­kės py­ra­gas                                                                                                                                 Teš­lai rei­kės: 2 stik­li­nių mil­tų, 2 šaukš­tų ka­ka­vos, 1 šaukš­te­lio ke­pi­mo mil­te­lių, 1 kiau­ši­nio, 1 stiklinės cuk­raus (ga­li­ma ir ma­žiau), 200 gra­mų svies­to. Įda­rui rei­kės: 600 gra­mų varškės, 1 indelio konden­suo­to pie­no, 2 kiau­ši­nių. Ga­mi­nant teš­lą, pir­miau­sia rei­kia ištirpin­ti svies­tą, įmuš­ti kiau­ši­nius, supilti cuk­rų ir vis­ką ge­rai iš­mai­šy­ti, kol cuk­rus iš­tirps. Po to į ma­sę su­dė­ti li­ku­sius teš­lai skir­tus produk­tus. Teš­lą pa­da­lin­ti į dvi da­lis ir įdė­ti į šaldik­lį. Su­ša­lu­sią vie­ną teš­los da­lį su­tar­kuo­ti į ke­pi­mo skar­dą, įklo­tą kepi­mo po­pie­riu­mi, ir kep­ti 15 mi­nu­čių 180 laips­nių tem­pe­ra­tū­ro­je. Kol teš­la ke­pa, sumai­šy­ti įda­rui skir­tus produktus ir su­pil­ti įda­rą ant iš­kep­tos tar­kuo­tos teš­los. Vėl pa­kep­ti 5–7 minutes. Išė­mus pyragą iš or­kai­tės, ant vir­šaus su­tar­kuo­ti ant­rą­ją li­ku­sią teš­los da­lį ir kep­ti dar 25–30 mi­nu­čių 180 laips­nių tem­pe­ra­tū­ro­je. Iškeptą py­ra­gą at­vė­sin­ti ir su­pjaus­ty­ti. Ska­naus!

Mandarinų py­ra­gas                                                                                                                                          Jam rei­kės: 500 gra­mų man­da­ri­nų (nuo 4 iki 6, pri­klau­so­mai nuo dy­džio), 6 di­de­lių kiaušinių, 1 ar­ba­ti­nio šaukš­te­lio va­ni­lės ekst­rak­to, 200 gra­mų cuk­raus, 1 šaukš­te­lio ke­pi­mo mil­te­lių, ketvirtada­lio šaukš­te­lio drus­kos, 250 gra­mų mal­tų mig­do­lų. Man­da­ri­nus nu­plau­ki­te, su­dė­ki­te į puodą, užpil­ki­te šal­tu van­de­niu ir vir­ki­te ant vi­du­ti­nės ug­nies 2 va­lan­das. Iš­vi­ru­sius išim­ki­te, pil­nai at­vė­sin­ki­te, perpjau­ki­te į ke­turias da­lis, išim­ki­te sėk­las ir su­dė­ki­te į smul­kin­tu­vą. Sus­mul­kin­ki­te. Į gau­tą ma­sę įmuš­ki­te kiau­ši­nius ir įpil­ki­te va­ni­lės esen­ci­jos. Vis­ką ge­rai iš­pla­ki­te. Ki­ta­me du­be­ny­je su­mai­šy­ki­te mal­tus mig­do­lus, ke­pi­mo mil­te­lius, drus­ką ir cuk­rų – iš­mai­šy­ki­te. Į mig­do­lų ma­sę supilki­te mandarinų ma­sę ir ge­rai išmaišyki­te. Gau­tą tu­ri­nį su­pil­ki­te į rie­ba­lais pa­tep­tą ke­pi­mo skar­dą (įtieskite kepimo popierių prieš tep­da­mi skar­dą rie­ba­lais, taip bus leng­viau išim­ti py­ra­gą). Pa­šau­ki­te į 180 laips­nių įkai­tin­tą or­kai­tę ir kep­ki­te apie 45 mi­nu­tes. Ska­naus!

Tru­pi­ni­nis py­ra­gas                                                                                                                                            Rei­kės: 250 g svies­to ar­ba ke­pi­mo mar­ga­ri­no, 2 kiau­ši­nių, stik­li­nės cuk­raus (jei uo­gie­nė labai saldi, ga­li­ma ir ma­žiau), 500 g mil­tų, šaukš­te­lio ke­pi­mo mil­te­lių, dže­mo ar uo­gie­nės (ga­li­ma naudo­ti ir obuo­lių ko­šę, sal­džios varš­kės ma­sę ar­ba švie­žius obuo­lius, uo­gas). Mar­ga­ri­ną ar­ba svies­tą iš­trin­ti su cuk­ru­mi iki bal­tos pu­rios ma­sės. Įmuš­ti kiau­ši­nius, išmaišy­ti. Įsi­jo­ti mil­tus ir kepimo mil­te­lius ir išmin­ky­ti teš­lą. Ją pa­da­lin­ti į 3 da­lis, du trečdalius su­dė­jus į krū­vą su­vy­nio­ti į mai­še­lį ar mais­ti­nę plėve­lę, taip pat ir tre­čią­ją da­lį, tik atskirai. Apie 2–3 va­lan­das lai­ky­ti šal­dik­ly­je. Išė­mus iš jo, sutarkuo­ti di­dį­jį ga­ba­lą teš­los ir paskleis­ti skar­do­je. Ant vir­šaus pa­skirs­ty­ti no­ri­mą džemą ar uogie­nę (gali­ma dė­ti tiek stores­nį, tiek plo­nes­nį sluoks­nį, kaip la­biau pa­tin­ka). Vie­toj uogie­nės galima dė­ti tar­kuo­tų obuo­lių ar ber­ti švie­žių uo­gų (tin­ka ir trin­tos). Pui­kiai išei­na ir su saldin­ta varškės ma­se. Galiau­siai ant vir­šaus už­tar­kuo­ti iš šal­dy­mo ka­me­ros išim­tą li­ku­sią teš­lą. Kepti iki 180 laips­nių įkaitin­to­je or­kai­tė­je apie 40 mi­nu­čių. Ska­naus!

Me­duo­lių py­ra­gas                                                                                                                                             Rei­kės: 500 g me­duo­lių, 500 g ba­na­nų ir in­de­lio jo­gur­ti­nės grie­ti­nės (ga­li­ma ir riebesnės). Me­duo­lius rei­kia su­tru­pin­ti, ba­na­nus su­pjaus­ty­ti grie­ži­nė­liais. Ta­da vi­si ingredien­tai sluoksniuo­ja­mi tor­to ar pyra­go for­me­lė­je: pir­miau­sia de­da­mas vie­nas sluoksnis me­duo­lių tru­pi­nių, ant jų už­te­pa­ma grie­ti­nė ir sudeda­mi ba­na­nų grie­ži­nė­liai. Veiks­mas kar­to­ja­mas, kol su­de­da­mi vi­si ing­re­dien­tai. Ta­da py­ra­gą reikė­tų padė­ti bent dviem va­lan­doms į šaldytuvą. Vė­liau jį ga­li­ma pa­puoš­ti šo­ko­la­du, ba­na­nais ar riešutais. Ska­naus!

“Tin­gi­nio” in­terp­re­ta­ci­ja                                                                                                                                 Rei­kės: 400 g su­smul­kin­tų sau­sai­nu­kų (ga­li bū­ti “Sel­ga” ar tra­di­ci­nis “Gai­de­lis”, in­de­lio grietinės, 2 pa­ke­lių že­lė mėgs­ta­mo sko­nio (ar­ba 2 šaukš­tų brin­kin­tos že­la­ti­nos) ir vai­sių: obuo­lių, bananų, ga­li bū­ti ir braš­kės ar ki­tos uo­gos. Grie­ti­nę su­mai­šom su iš­tir­pin­ta pravėsu­sia že­le, supilame ant gabaliukais su­lau­žy­tų sau­sai­nių. Jei nau­do­ja­me že­la­ti­ną, grie­ti­nę rei­kė­tų pa­gal sa­vo skonį pa­sal­din­ti. Ta­da su­be­ria­me vai­sius. In­dą su de­ser­to ma­se de­da­me į šal­dy­tu­vą ir lai­ko­me, kol sustings. Ska­naus!

Receptais pasidalino

Alma Čekanauskienė,
Meškuičių bibliotekos vyresnioji bibliotekininkė

Kategorijos Naujienos
Pasidalinti įrašu
  • 471
INGOS KAZLAUSKIENĖS KŪRINIŲ IŠ VILNOS PARODA „VELTINUKAS TAVO DELNE“
“LIETUVA SKAITO!”

Nėra komentarų